انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

آزمون های پارامتریک

انواع آزمون های پارامتریک

آزمون t-test

برای آزمون فرضیه در مورد متغیرهایی که دارای دو سطح هستند، سه نوع آزمون  tوجود داردبرای یکگروه، tگروه همسان و tدو گروه مستقل

آزمون t-test تک گروهی

در این آزمون با یک گروه نمونه سر و کار داریم و می خواهیم بر اساس شاخص میانگین نمونه پارامتر میانگین جامعه را برآورد کنیم و یا میانگین نمونه و جامعه را با هم مقایسه کنیم. از این آزمون زمانی استفاده می‌شود که محقق می‌خواهد بداند، ‌آیا میانگین یک متغیر از حدود خاصی فراتر می‌رود.

مثال‌: محقق قصد دارد بررسی نماید آیا یک میانگین نمرات دانشجویان دانشگاه از ۱۴ فاصله دارد. (با فاصله اطمینان ۰۹۵/۰ )

مراحل استفاده از آزمون t-test در SPSS برای یک گروه به شرح زیر است:

۱- بر دکمه Analysis کلیک کنید و از پنجره فرعی باز شده بر دکمه Compare Means کلیک کرده، آنگاه بر دکمه One –Sample T-Test کلیک کنید.

۲-  عدد مورد نظر برای بررسی فرضیه را تعیین کنید.

۳-  سطح معنی داری را مشخص سازید.

به طور مثال مسئله زیر را در نظر بگیرید:

یک شرکت تولید کننده صفحه ترمز باید صفحه ترمز هایی تولید کند که قطری معادل ۳۲۲ mm داشته باشند ،بخش کنترل کیفیت به صورت تصادفی ۱۶ صفحه از هر یک از ۸ ماشین تولید کننده این صفحات را گرفته و اندازه گیری میکند ،برای اطمینان از صحت کیفیت محصولات از آزمون t استفاده میکنیم ، فایل مربوط به اطلاعات مورد نظر در ضمیمه موجود است ، برای این کار ابتدا باید این ۸ ماشین را تفکیک کنیم  بدین منظور از منو data گزینه split file را انتخاب می کنیم در پنجره حاضر قسمتcompare groups را انتخاب نموده و از قسمت چپ machine number  را انتخاب کرده با فشار دادن فلش آن را به قسمت سمت راست اضافه میکنیم و ok را میزنیم.حال میتوانیم از آزمون t  استفاده کنیم(سطح ۹۰ درصد برای این مثال انتخاب شده است)، پس انجام اعمال مربوطه در پنجره نتایج میتوانید نتایج را مشاهده کنید که گروهی که صفر جزو بازه اش قرار گیرد فرض صفر درموردش تأیید میشود ولی گروهی که هر ۲ عدد مربوط به بازه اش مثبتند(کران پایین مثبت است)  دارای قطری بیش از ۳۲۲ mm میباشد، و گروهی که دارای هر ۲ عدد منفی ست(کران بالا منفی ست) دارای قطری کمتر از ۳۲۲ mm میباشد.