انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

انواع روش های تحقیق

معمولا تحقیق را از نظر ملاک ها و دیدگاه های مختلف می توان طبقه بندی کرد که مهمترین طبقه بندی عبارتند از:

۱- انواع تحقیق از نظر هدف:

بر حسب اینکه پژوهشگر برای چه منظوری اقدام به بررسی و مطالعه متغیرها می کند، می توان تحقیق را به سه نوع زیر طبقه بندی کرد.

الف-  تحقیقات بنیادی: این پژوهش بیشتر از نوع نتیجه گرا هستند زیرا هدف پژوهشگر پافتن پاسخ مسئله ای است که با آن مواجه شده و بلا فاصله کاربردی بر آن مترتب نیست. انگیزه اصلی پژوهشگر بطورکلی ارضای حس کنجکاوی و بافتن اصول و قواعد کلی حاکم بر رابطه بین پدیده ها است. مجموعه اصول و قواعد حاصل از تحقیق های بنیادی پایه های دانش بشر زا در هر رشته  ایجاد می کند که احتمالا منجر به تدوین نظریه های علمی می شود.

ب-  تحقیقات کاربردی: این پژوهش بیشتر از نوع تصمیم گرا هستند. زیرا هدف پژوهشگر پافتن پاسخ مسئله ای است که نتیجه آن بلافاصله می تواند در تصمیم گری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مراد پژوهشگر دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت های علمی و واقعی مورد استفاده قرار می کیرند. داده ها و نتایج تحقیق کاربردی به بهبود کارآیی روشهای اجرایی و توایدات مختلف در زمینه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی کمک مؤثری ایفا می کند.

ج-  اقدام پژوهشی: هدف از این نوع  تحقیق کاربرد فوری در شرایط و موقعیت های موضعی و محلی است . در حقیقت در تحقیق اقدام پژوهشی هدف بر طرف کردن چالش ها و مشکلات آموزشی و تربیت متخصصان تحقیق تعلیم و تربیت و به خصوص معلمان در شرایط کلاسی، توسط خود آنان مورد توجه است. بنابراین هدف اساسی آن بهبود فعالیت های  واحدهای آموزشی و ارتقاء سطح کارآیی معلمان از طریق مطالعه و کاربرد تحقیق درباره مائل تعلیم و تربیت در یک موقعیت کلاسی است.