انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

انواع روش های تحقیق

انواع روش تحقیق کمی

روش تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل جمع آوری داده ها به منظور آزمایش فرضیه ها یا پاسخ به سئوالات تحقیق انجام می گیرند. تحقیقات توصیفی به بررسی نگرشها، عقاید، اطلاعات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شرایط و شیوه های کار می پردازند. داده های این تحقیقات معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه ، مشاهده و بررسی اسناد جمع آوری می شوند. این نوع روش تحقیق بر آن چه که اکنون وجود دارد یا در گذشته اتفاق افتاده ، کنترلی ندارند و صرفاً آن را بررسی می کنند. این نوع روش شامل انواعی است که عبارت اند از:

 • روش پیمایشی
 • روش توسعهای
 • روش پیگیری
 • روش جامعه سنجی
 • روش همبستگی و پیش بینی
 • روش علی­– مقایسه ای
 • تحقیق ارزیابی
 • فرا تحلیل ارزیابی

 

روش تحقیق تجربی

تحقیق تجربی تنها روشی است که می تواند دقیقاً فرضیه های مربوط به روابط علی ـ معلولی را بررسی کند، و معتبرترین راه حل­ها را برای مسائل علوم رفتاری ، به لحاظ نظریه و عملی و بهبود مسائل به عنوان یک علم ارائه دهد. در مطالعات تجربی ، حداقل یک متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می شود، متغیرهای دیگر کنترل می شوند و اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته اند­ازه ­گیری می­ شود. دستکاری متغیر مستقل و کنترل متغیرهای مزاحم از ویژگی های مهم تحقیق تجربی است که آن را از انواع دیگر روش مجزا می سازد.

انواع طرحهای تحقیق تجربی

الف ـ طرحهای یک عاملی

 •         شبه تجربی
 •          نیمه تجربی
 •          تجربی واقعی

ب ـ طرحهای چند عاملی