انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook سفارش پایان نامه 

 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی| انجام پایان نامه مهندسی صنایع | انجام پایان نامه مهندسی 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی

گرايش تکنولوژی صنعتی

گرايش تکنولوژی صنعتی با بينش و ديدی فنی تر از گرايش قبلی به مسايل نگاه می کند. کارشناسان اين رشته که از نظر فنی نزديک تر به مهندسين مکانيک (مخصوصا گرايش ساخت و توليد) می باشند ،آگاه به مسايل بهينه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نيز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرايی هستند.دارای توانايی هايی از قبيل انتقال و مديريت تکنوژی همين طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت حفظ و نگهداشت نظام فنی و اجرايی گام برمی دارند ، با مديريت تکنولوژی های در دسترس ، يا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کميت و کيفيت فراورده ها و نيز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهيزات کامپيوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طيف وسيعی از خواست های اجرايی بشر را که بدليل محدوديت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عينيت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی يک ايده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک ، امکانات توليد ، همين طورمديريت مراحل اجرايی ، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضايعات ومنابع بروزآنها را شناسايی می کنند و می توانند تأثيرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزيابی قراردهند در واقع هدف اين گرايش تربيت تکنولوژيست های کارخانه است . دروس تخصصی گرايش تکنولوژی صنعتی ماشين های افزار، قيدوبندها (جيک و فيسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانيکی، عمليات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی.